KVKK Başvuru Formu

Roketfy E-Ticaret Teknolojileri Anonim Şirketi başvuru formu.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), Kanun’un 11. maddesi ile kişisel verilerine dair birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. Başvuru sahibi bu haklarını kullanırken, Kanun’un 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; başvurusunu yazılı olarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) yoluyla, Şirketimiz sisteminde bulunan elektronik posta adresiyle veya sistemimizde bulunmayan elektronik posta adresi yöntemleri aracılığıyla yapabilecektir.

Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yapacağınız talebinizin yerine getirilebilmesi için aşağıdaki başvuru formunu açık ve tam bir şekilde doldurarak ve ıslak imzalı olarak ROKETFY E-TİCARET TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ adına, Roketfy Merkez Ofis Büyükdere Cad.No:76 Quasar Tower 1106, 34394 Şişli/İstanbul adresine posta yolu ile iletiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebi niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

1. Kişisel Veri Sahibinin Kimlik ve İletişim Bilgileri

Ad-Soyadı :
T.C. Kimlik Numarası-
Diğer Ülke Vatandaşları için
Pasaport Numarası veya
Kimlik Numarası :
Tebligata Esas Yerleşim Yeri
Adresi / İşyeri Adresi :
Cep Telefonu :
Telefon Numarası :
Faks Numarası :
E-posta Adresi :
Lütfen Şirketimiz ile olan
ilişkinizi belirtiniz : (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, hissedar gibi)

2. Kişisel Veri Sahibinin Kullanacağı Hakkın Seçimine İlişkin Bilgiler

(Lütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz)

  • Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.
  • Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.
  • Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.
  • Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.
  • Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.
  • Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini istiyorum.
  • Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.
  • Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum.
  • Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

3. Talep Hakkında Açıklama

(Lütfen Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz.)

4. Ekler

(Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge varsa belirtiniz.)

5. Lütfen Başvurunuza Vereceğimiz Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemini Seçiniz:

Adresime gönderilmesini istiyorum.
E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)
Elden teslim almak istiyorum.(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar.
Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel İlgili Kişi) Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmza :